Frissített hír - A szomszédos államok állampolgárai határátlépésével kapcsolatos szabályok

2020. május 26.

Magyarország szomszédos országokkal közös határátkelőire vonatkozó szabályozásokról szóló aktualizált hírek. 

Jelenleg a külföldről érkező nem magyar állampolgárok személyforgalmát az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló 81/2020 (IV. 1.) Korm. rendelet - és ennek későbbi módosításai szabályozzák, valamint egyes esetekben a 29000/9828/2020.ált. iktatószámú határozat.

 

Az alábbiakban találhatóak a határátlépésre vonatkozó hatályos szabályok, a fontosabbak félkövérrel kiemelve:

 

81/2020 (IV. 1.) Korm. rendelet

„2. § A külföldről érkező nem magyar állampolgárok személyforgalomban Magyarország területére - a 4. § (1), (2) és (5) bekezdésében meghatározott kivétellel - nem léphetnek be.

 

4. § (1) A 2. §-ban és a 3. § (1) bekezdésében meghatározott rendelkezések alól - a (2) és az (5) bekezdés szerinti kivétellel - különös méltánylást érdemlő esetben a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes felmentést adhat, illetve egyedi magatartási szabályt állapíthat meg, ha

a) az egészségügyi vizsgálat során COVID-19 fertőzés gyanúját nem állapították meg, és

b) az érintettet a 3. § (1) bekezdés d) pont db) alpontja szerinti kijelölt karantén, valamint a hatósági házi karantén idejére nyilvántartásba vették.

 

„(2) Az országos rendőrfőkapitány

a) a szomszédos állam állampolgárai esetében,

b) a humanitárius célból történő tranzitáthaladás során, valamint

c) a szomszédos országokból érkező olyan személyek esetében, akik az  agrárágazat (TEÁOR és TESZOR 01, 02 és 03) munkaerőigényének biztosítása céljából utaznak be, és a szomszédos állam állampolgárai vagy magyarországi lakóhellyel nem rendelkező magyar állampolgárok (a továbbiakban: agrárágazatban dolgozó),

a határátlépésre, a  Magyarország területén tartózkodásra, az  áthaladásra, az  útvonalra, a  megállási lehetőségekre, a  humanitárius tranzitforgalomra vonatkozó különös közlekedésre vonatkozó szabályokat, valamint – kizárólag a c) pont szerinti esetben – a munkahelyi karanténra vonatkozó szabályokat határozatban is megállapíthat.”

 

(2) Az R. a következő 4/B. §-sal egészül ki:

„4/B. § (1) Az agrárágazatban dolgozó csak az országos rendőrfőkapitány által erre a célra kijelölt határátkelőhelyen, csoportosan léptethető be Magyarország területére.

 

(2) A beléptetés feltételeiről és tervezett idejéről az agrárágazatban dolgozót előzetesen az agrárágazatban dolgozó munkáltatója (a továbbiakban: munkáltató) az anyanyelvén írásos formában tájékoztatja.

 

(3) Az agrárágazatban dolgozó beléptetésére abban az esetben kerülhet sor, ha a) a munkáltató a  tervezett belépés előtt legalább 48 órával az  agrárágazatban dolgozó belépéséről az  országos rendőrfőkapitány által meghatározott elektronikus formában értesíti az (1) bekezdés szerint kijelölt és igénybe venni kívánt határátkelőhely szerint illetékes határrendészeti kirendeltséget aa) az agrárágazatban dolgozó nevét, ab) a határátlépés során felhasználni kívánt személyazonosításra alkalmas okmányának számát, ac) a tervezett munkavégzés és a szállás helyét és a munkavégzés tervezett időpontját tartalmazó kimutatás megküldésével, b) egészségügyi vizsgálaton átesett, és ennek során COVID-19 fertőzés gyanúját nem állapították meg.

 

(4) Az  agrárágazatban dolgozó beléptetésének az  Európai Gazdasági Térség tagállamán kívüli harmadik ország állampolgárának magyarországi foglalkoztatására vonatkozó jogszabályban előírt rendelkezéseken túl további feltétele a  munkáltatóval kötött érvényes és hatályos munkaszerződés megléte, vagy a  munkáltató által a  munkaviszony fennállásáról kiállított igazolás eredeti példányának bemutatása, amelyben a  munkavégzés ágazatát, helyét és a jogviszony időtartamát a munkáltató feltüntette. (5) Az agrárágazatban dolgozót a járványügyi hatóság nyilvántartásba veszi.”

 

(3) Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. § (2) bekezdésétől eltérően a (2) bekezdés szerinti határozatról készült közleményt a Hivatalos Értesítőben kell közzétenni.

 

(4) A (2) bekezdés szerinti határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye, valamint bíróság előtt nem támadható meg.

 

(5) A 2. §, a 3. § (1) bekezdése és az (1) bekezdés nem alkalmazandó a veszélyhelyzet ideje alatt a katonai konvojok Magyarországon történő áthaladásával kapcsolatban, ha a csapatmozgás során kizárólag technikai eszköz, felszerelés és az állomány mozgatása történik, és a szomszédos országok részéről biztosított a határátlépés engedélyezése, valamint ha az

a) szövetségesi kötelezettség vagy nemzetközi megállapodás alapján fennálló feladat végrehajtása érdekében történik,

b) az Országgyűlés vagy a Kormány által már engedélyezett katonai csapatmozgásnak minősül,

c) kizárólag Magyarország területén való áthaladást szolgálja, és

d) magyar rendőri vagy katonai rendészi biztosítással, meghatározott útvonalon és - a feltétlenül szükséges üzemanyag-felvétel, valamint a biztosítást végző által kijelölt helyen végrehajtható pihenő kivételével - megállás nélkül történik.

 

7. § A magyar állampolgárral azonos megítélés alá esik azon EGT-állampolgár, aki állandó tartózkodásra jogosult, és ezt a jogát állandó tartózkodási kártyával igazolja.”

 

Emellett az országos rendőrfőkapitány a Korm. rendelet 4.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az 29000/9828/2020.ált. iktatószámú határozatban állapította meg a szabályokat a szomszédos állampolgárok esetében történő határátlépésre. A határozat 4. pontja irányadó ez esetben.

 

„Közlemény a szomszédos állam polgárai esetében, valamint a humanitárius célból történő tranzitáthaladás során a határátlépésre, a Magyarország területén tartózkodásra, az áthaladásra, az útvonalra, a megállási lehetőségekre, a humanitárius tranzitforgalomra vonatkozó különös közlekedésre vonatkozó szabályokról

 

4. A szomszédos állammal létrejött megállapodás alapján, az abban meghatározott célból és feltételek igazolásával biztosítható a szomszédos állam állampolgárának belépése, ha a belépéskor aláveti magát egészségügyi vizsgálatnak, és az egészségügyi vizsgálat COVID-19 fertőzés gyanúját nem állapítja meg."

 

A jogszabály teljes terjedelmében elérhető a következő linken keresztül: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000081.kor

 

Az alábbiakban információkat találhatnak az egyes szomszédos országokra vonatkozó korlátozásokról, amennyiben Magyarország területére kívánnak beutazni. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a honlapokon található információk nem minden esetben a legfrissebbek, a gyakorlati intézkedésekről érdemes tájékozódni az adott határállomáson. Az egyes határállomások elérhetőségei megtalálhatók a következő linken:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo/hataratlepessel-kapcsolatos-informaciok

 

A Rendőrség honlapján interaktív térképen megtalálhatók a környező országok határátkelőhelyeire vonatkozó részletes tájékoztatók (a legördülő listában válasszák ki az országot, a megjelenő táblázatban a határátkelőhelyre kattintva megtalálhatók a legfrissebb információk; határátkelőhelyek nyitva tartása, forgalom típusa, stb.):

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo?field_hat_rszakasz_value=All

 

Szlovénia

 

Szlovénia az Európai Unió első tagországa, ahol bejelentették a koronavírus-járvány végét. Nem oldják fel egyelőre az egészségügyi intézkedéseket és a korlátozásokat, de a határok nagy részét megnyitják az EU-állampolgárok részére.

 

A kormányhatározat hatbályba lépése után nem kell hét napra karanténba vonulni, miután egy EU-s állampolgár belép az országba. Az unión kívüli országokból érkezőkre viszont nem vonatkozik ez a szabály, nekik ezután is két hétre karanténba kell vonulniuk.

 

Az országba légi úton 3 repülőtéren, tengeri úton pedig 2 kikötőn keresztül is be lehet jutni.

 

A magyar-szlovén szakaszon a teherforgalom a rédicsi és az M70-es úton lévő tornyiszentmiklósi határon lehetséges, a személyforgalom előtt pedig a pincei és a bajánsenyei átkelőt nyitották meg.

 

Friss információk a Rendőrség honlapján:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo?field_hat_rszakasz_value=szlovén+határszakasz

 

Konzuli Szolgálat honlapja: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?szlovenia

 

Összefoglaló információk: https://hirado.hu/kulfold/cikk/2020/04/22/tobb-helyen-is-megnyitottak-a-hatart-az-ingazoknak#

https://index.hu/kulfold/2020/05/15/szlovenia_koronavirus_jarvany_vege_korlatozas_evenyben_marad_eu_allampolgarok_szabadon_beutazhatnak/

 

 

Forrás: mkik.hu